DSC03689

บิ๊กเกอร์สไมล์ คลินิกทันตกรรมเพื่อรอยยิ้มที่กว้างขึ้น

 

คติในการทำงาน
ต้นไม้เมื่อได้ลงปลูกในดินที่ดีย่อมเจริญงอกงามฉันใด การได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสะอ้าน กว้างขวาง เป็นระเบียบเรียบร้อย ย่อมจะช่วยเสริมให้เรามีสุขภาพใจที่ดีฉันนั้น และเมื่อเรามีสุขภาพใจที่ดี เราก็จะมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้น การทำงานด้วยรอยยิ้มที่กว้างขึ้นในทุก ๆ วันของทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกคน เป็นภารกิจที่เราต้องการทำให้เกิด เพราะถ้าเรามีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นได้ เราก็สามารถส่งต่อรอยยิ้มที่กว้างขึ้นนี้ ให้กับทุก ๆ คนในสังคมได้